Rekisterinpitäjä CTS Engtec käsittelee henkilötietoja tietosuojalainsäädäntöä noudattaen mukaan lukien EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) sekä tietosuojalaki (1050/2018)

Rekisterinpitäjä

CTS Engtec (y-tunnus: 2133526-4)

Kaikukatu 7
45100 Kouvola
puh. 010 759 7100
info(at)ctse.fi

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden hoitamiseen, markkinointiin, rekrytointiin taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Tietoja voidaan analysoida ja käsitellä markkinointiviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää tietoja seuraavista henkilöistä:

 • Rekisterinpitäjän asiakkaista sekä asiakkaiden edustajista ja yhteyshenkilöistä
 • Rekisterinpitäjän alihankkijoiden ja toimittajien edustajista ja yhteyshenkilöistä
 • Hankkeiden sidosryhmistä
 • Työnhakijoista

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia, käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Edustettu taho
 • Rekisteröidyn itsensä antamat lisätiedot, kuten työhakemustiedot ja verkkosivujen yhteydenottolomakkeen kautta annetut tiedot
 • Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot on saatu pääsääntöisesti seuraavista tietolähteistä:

 • Suoraan rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen hoitamiseksi.
 • Suoraan rekisteröidyltä itseltään muun yhteistyösuhteen osana.
 • Asiakkaan itse tekemät rekisteröitymiset ja yhteydenotot osallistuessaan rekisterinpitäjän sähköisesti järjestämiin markkinointikampanjoihin, verkkokyselyihin ja yhteydenottoihin, tietopakettien latauksiin tai työpaikkahakemusten täyttämiseen, jossa käytetään LAURA-palvelua.
 •  Julkisista/yleisesti saatavilla olevista lähteistä (kuten internet ja kaupparekisteri).

Henkilön käyttäytymistiedot

 • Verkkosivuvierailut CTS Engtecin verkkosivuilla (IP-osoite, selain, ajankohta, sivuvierailut ja evästetiedot).
 • Henkilön suorittamat toiminnot CTS Engtecin verkkosivustoilla (tietojen syöttäminen sivuilla olevilla lomakkeilla ja tietojen lataaminen sivuilta).
 • CTS Engtecin lähettämän viestinnän (sähköpostit, sms-viestit) vastaanottaminen ja siihen reagointi.
 • LAURA-palvelu.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Rekisterinpitäjä ei lähtökohtaisesti luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille (pl. hankkeen tilaaja), paitsi mikäli viranomaiset lainmukaisesti niin edellyttävät tai pakottavan lainsäädännön niin vaatiessa. Lisäksi rekisterinpitäjä käyttää palveluidensa teknisen toteuttamisen yhteydessä luotettavia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mahdolliset henkilötietojen siirrot toteutetaan aina soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista henkilötiedon ennalta määritellyn käyttötarkoituksen kannalta. Tarpeettomiksi muuttuneet henkilötiedot, joita rekisterinpitäjällä ei ole enää perustetta säilyttää eikä käsitellä, poistetaan säännöllisin väliajoin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja rekisterinpitäjän omien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

LAURA-palvelussa työhakemustiedot säilyvät 356 vuorokautta hakemuksen lähettämisestä tai viimeisestä päivityksestä. Tietoja voidaan käsitellä tätäkin kauemmin esimerkiksi, jos rekisteröity on valittu organisaation työntekijäksi tai sijaiseksi.

Rekisterin suojaus ja henkilötietojen käsittely

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sekä manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.

Rekisterinpitäjä tarkastaa henkilötietojen käsittelytoimintonsa ja niissä käytettävät järjestelmät ja laitteet säännöllisin väliajoin ja arvioi muun muassa henkilötietojen käsittelytoimintaan sisältyvät riskit esimerkiksi uutta teknologiaa käyttöönotettaessa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat, tapauskohtaisesti sovellettavat oikeudet:

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai niitä ei käsitellä. Jos henkilötietoja käsitellään, henkilöllä on oikeus saada pääsy tietoihin.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tiedot, poistamaan jonkin häntä koskevan henkilötiedon tai pyytää käsittelyn rajoittamista laissa säädetyin perustein.

Vastustamisoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä erityiseen tilanteeseensa liittyen, silloin kuin rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja oikeutetun edunperusteella.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Suomessa valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ja ohjeet löytyvät osoitteestawww.tietosuoja.fi.

Voit käyttää edellä esiteltyjä rekisteröidyn oikeuksiasi ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään lähettämällä sähköpostin osoitteeseen info@ctse.fi.

Pyrimme vastaamaan mahdollisimman pikaisesti ja annamme tarvittaessa lisäohjeita tai esitämme lisäkysymyksiä pyyntösi johdosta. Ennen pyynnön toteuttamista meillä on oikeus ja velvollisuus varmentua henkilöllisyydestäsi, josta johtuen meidän on kyettävä tunnistamaan sinut riittävällä tavalla. Jos pyyntösi on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton, voimme joko periä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun pyydetyn toteuttamisesta tai kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea.